STREFA RODZICA

Opłaty i wyprawka malucha

1

Miesięczna opłata stała za pobyt– 400,00 zł

-

Stawka żywieniowa – 26,00 zł za każdy dzień pobytu dziecka w Żłobku

-

Plan dnia w Gminnym Żłobku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem

7.00-9.00

Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne. Spontaniczna swobodna zabawa, pozwala dzieciom możliwość wyboru i inicjatywy. Czas na rozmowy rodziców z opiekunkami.

9.00-9.30

Śniadanie. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

9.30-10.15

Zajęcia dydaktyczne. Stymulacja wczesnego rozwoju dziecka. Zabawy tematyczne, badawcze i ruchowe z całą grupą i w małych zespołach. Wspieranie działań twórczych.

10.15-10.30

Drugie śniadanie - owoc

10.30-11.00

Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane, obserwacje przyrodnicze, spacery. Uczenie zasad bezpieczeństwa pobytu na dworze. Natomiast gdy pogoda nie pozwala na wyjście z budynku zabawy ogólnorozwojowe, nauka samodzielności

11.00-11.30

Obiad (II danie) Czynności samoobsługowe i higieniczne przed obiadem. Ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami

11.30-12.00

Zupa

12.00-14.30

Leżakowanie. Czynności samoobsługowe- przygotowanie do leżakowanie, Usypianie: przytulanie, kołysanie, muzyka relaksacyjna, mleko w butelce (wszystko dostosowane do potrzeby dziecka )

14.30-15.00

Podwieczorek

15.00-16.00

Zabawa swobodna. Organizowanie różnorodnych zabaw w sali lub na powietrzu, rozwijanie aktywności dziecka. Praca indywidualna oraz dydaktyczno-wychowawcza w sali lub na dworze. Zabawy konstrukcyjne, ruchowe, manipulacyjne, Wspomagające rozwój mowy.

16.15-17.00

Rozchodzenie się dzieci do domów

ochrona danych osobowych

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania danych osobowych w Gminnym Żłobku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Dyrektor Żłobka w Surowem, Surowe 194, 07-431 Czarnia.

Inspektor Ochrony Danych Gminnego Żłobka przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem – Bartosz Mendyk dostępny jest pod adresem  e-mail – kancelaria@drmendyk.pl

Podstawą, upoważniającą nas do przetwarzania większości Państwa danych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą.

Państwa dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, wypełnienia warunków umów, zawartych pomiędzy Gminnym Żłobkiem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem a kontrahentami oraz w celach określonych w udzielonych zgodach.

Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe, które są konieczne do realizacji celu przetwarzania.  

Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko osoby  i podmioty działające z polecenia administratora danych oraz organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej.

Państwa dane będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do jej danych oraz prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

Osoba , której dane dotyczą, ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), w przypadku gdy:

– wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, (w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie w oparciu o zgodę)

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– przepisy prawa nakazują usunięcie danych osobowych,

– ustały cele, dla których dane zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy:

– kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a ona sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– ustał cel przetwarzania, ale ona potrzebuje danych do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń,

– wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych;

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody oraz dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia danych.

Z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest realizacja zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sytuacji, kiedy podstawą przetwarzanie danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub umowy podanie danych osobowych jest konieczne. Odmowa skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.

Państwa dane osobowe nie będą profilowane, ale mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.