O NAS

Misja żłobka

1

Misją naszego Żłobka jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci, gdzie w warunkach zbliżonych do domowych , stopniowo i harmonijnie rozwijają swoje zdolności. Podczas codziennej pracy rozwijają swoją aktywność, poprzez poznawanie świata wszystkimi zmysłami. Podążamy za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektujemy jego potrzeby, wspieramy w dążeniu do samodzielności i niezależności. W  myśl hasła ,, Z sercem po serce dziecka”  tworzymy atmosferę ciepła, czułości i troskliwości. Realizujemy cele określone w obowiązującej Ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Prowadzone przez opiekunki obserwacje zachowań dzieci wykorzystywane są do indywidualnego doboru metod wychowawczych, dzięki czemu dzieci rozwijają się zgodnie z własnym potencjałem.

Miarą naszego sukcesu jest radość naszych podopiecznych i zadowolenie ich rodziców. Nasi ,,mali absolwenci” dzięki zdobytej u nas wiedzy i umiejętnościom opuszczając żłobek są przygotowani do podjęcia dalszej nauki w przedszkolu. Otoczenie przyjazne dziecku, pełne zabawek dydaktycznych sprawia, że rozwój dziecka jest prawidłowy i harmonijny. Dbamy też o pełne bezpieczeństwo i zaufanie rodziców. Staramy się, aby pobyt dziecka był miły i przyjemny. By wyzwalał tylko pozytywne emocje i zachowywał u naszych dzieci miłe wspomnienia.

REGULAMIN

O NAS

Projekty i dotacje

1

Żłobek Powstał ze środków  projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Poddziałanie 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia i powrotu na rynek pracy 15 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie 15 miejsc oraz finansowanie przez 24 miesiące jego bieżącego funkcjonowania. Budowa żłobka sfinansowana została z programu „MALUCH+”. Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Maluch” 2020 na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

OGŁOSZENIA, UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA

Uchwała Rady Gminy utworzenie żłobka

Uchwała Rady Gminy ustalenie opłat za pobyt i wyżywnienie

Zarządzenie Nr 4 w sprawie dodatkowych dni wolnych w 2021r.

Uchwała Rady Gminy utworzenie żłobka

Zarządzenie Nr 1 w sprawie regulaminu organizacyjnego żłobka

Zarządzenie Nr 2 w sprawie powołania inspektora danych osobowych.

Uchwała Nr XXII/211/21 Rady Gminy Czarnia z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem oraz nadania statutu

Zapytanie ofertowe. Gminny Żłobek przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem zaprasza do złożenia oferty cenowej pn. ,,Program kadrowo-płacowy''

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - I etap (analiza dokumentów pod względem formalnym) do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko: opiekun dziecięcy w Gminnym Żłobku przy PSP w Surowem

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - II etap (rozmowa kwalifikacyjna) do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko: opiekun dziecięcy w Gminnym Żłobku przy PSP w Surowem

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej I etap (analiza dokumentów pod względem formalnym) na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Żłobku przy PSP w Surowem

Zarządzenie Nr 11/2021 Dyrektora Gminnego Żłobka przy PSP w Surowem z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Gminnego Żłobka przy PSP w Surowem

Zarządzenie Nr 1/2022 Dyrektora Gminnego Żłobka przy PSP w Surowem z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych w 2022 r. w Gminnym Żłobku przy PSP w Surowem