O NAS

Misja żłobka

1

Misją naszego Żłobka jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci, gdzie w warunkach zbliżonych do domowych , stopniowo i harmonijnie rozwijają swoje zdolności. Podczas codziennej pracy rozwijają swoją aktywność, poprzez poznawanie świata wszystkimi zmysłami. Podążamy za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektujemy jego potrzeby, wspieramy w dążeniu do samodzielności i niezależności. W  myśl hasła ,, Z sercem po serce dziecka”  tworzymy atmosferę ciepła, czułości i troskliwości. Realizujemy cele określone w obowiązującej Ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Prowadzone przez opiekunki obserwacje zachowań dzieci wykorzystywane są do indywidualnego doboru metod wychowawczych, dzięki czemu dzieci rozwijają się zgodnie z własnym potencjałem.

Miarą naszego sukcesu jest radość naszych podopiecznych i zadowolenie ich rodziców. Nasi ,,mali absolwenci” dzięki zdobytej u nas wiedzy i umiejętnościom opuszczając żłobek są przygotowani do podjęcia dalszej nauki w przedszkolu. Otoczenie przyjazne dziecku, pełne zabawek dydaktycznych sprawia, że rozwój dziecka jest prawidłowy i harmonijny. Dbamy też o pełne bezpieczeństwo i zaufanie rodziców. Staramy się, aby pobyt dziecka był miły i przyjemny. By wyzwalał tylko pozytywne emocje i zachowywał u naszych dzieci miłe wspomnienia.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W RAMACH STANDARDÓW OPIEKI SPRAWOWANEJ NAD DZIEĆMI DO LAT 3.

kALENDARZ ORGANIZACYJNY_2023/2024.

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH (POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM).

O NAS

Projekty i dotacje

1

Żłobek Powstał ze środków  projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Poddziałanie 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia i powrotu na rynek pracy 15 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie 15 miejsc oraz finansowanie przez 24 miesiące jego bieżącego funkcjonowania. Budowa żłobka sfinansowana została z programu „MALUCH+”. Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Maluch” 2020 na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

OGŁOSZENIA, UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA

Uchwała Nr XVI/145/21 Rady Gminy Czarnia z dn. 23.02.2021 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie w Gminnym Żłobku przy PSP w Surowem

Uchwała Nr XVI/144/21 Rady Gminy Czarnia z dn. 23.02.2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka przy PSP w Surowem oraz nadania statutu

Statut Gminnego Złobka przy PSP w Surowem

Uchwała Nr XVI/145/21 Rady Gminy Czarnia z dn. 23.02.2021 r. w sprawie opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku przy PSP w Surowem

Uchwała Nr XVII/154/21 Rady gminy Czarnia z dn. 23.03.2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka przy PSP w Surowem oraz nadania statutu

Uchwała Nr XVII/156/21 Rada Gminy Czarnia z dn. 23.03 2021 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku przy PSP w Surowem

Zarządzenie Nr 2/2021 Dyrektora Gminnego Żłobka przy PSP w Surowem z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zarządzenie Nr 3/2021 Dyrektora Gminnego Żłobka przy PSP w Surowem z dn. 18 maja 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników gminnego Żłobka przy PSP w Surowem

Zarządzenie Nr 6/2021 dyrektora Gminnego Żłobka przy PSP w Surowem z dn. 27 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej Gminnego Żłobka przy PSP w Surowem

Uchwała Nr XXI/203/21 rady Gminy Czarnia z dn. 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku przy PSP w Surowem

Zarządzenie Nr 8/2021 Dyrektora Gminnego Żłobka przy PSP w Surowem z dn. 11 października 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gminnym Żłobku przy PSP w Surowem

Zarządzenie Nr 9/2021 Dyrektora Gminnego Żłobka przy PSP w Surowem w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko opiekuna dziecięcego oraz zatwierdzenia Ogłoszenia o konkursie na wolne stanowisko opiekuna dziecięcego w Gminnym Żłobku przy PSP w Surowem

Zarządzenie Nr 10/2021 Dyrektora Gminnego Żłobka przy PSP w Surowem z dn. 18.11.2021 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko głównego księgowego w Gminnym Żłobku przy PSP w Surowem oraz zatwierdzenia Ogłoszenia o konkursie na wolne stanowisko głównego księgowego w Gminnym Żłobku przy PSP w Surowem

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - I etap (analiza dokumentów pod względem formalnym) do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko głównego księgowego w Gminnym Żłobku przy PSP w Surowem

Zarządzenie Nr 12/2021 Dyrektora Gminnego Żłobka przy PSP w Surowem z dn. 13 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Gminnego Żłobka przy PSP w Surowem

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - II etap (rozmowa kwalifikacyjna) do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko: opiekun dziecięcy w Gminnym Żłobku przy PSP w Surowem

Regulamin organizacyjny Gminnego Żłobka przy PSP w Surowem

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej_Nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2021-18945-84938

Zapytanie ofertowe_zaproszenie do złożenia oferty cenowej pn. Program Księgowy

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej_Nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2021-18945-86342

Zarządzenie Nr 14/2021 Dyrektora Gminnego Żłobka przy PSP w Surowem z dn. 30 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania Pracowników Gminnego Żłobka przy PSP w Surowem

Zarządzenie Nr 2/2022 Dyrektora Gminnego Żłobka przy PSP w Surowem z dn. 3 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Gminnego Żłobka przy PSP w Surowem

Formularz ofertowy_zakup i montaż balustrady ze stali kwasoodpornej

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej_Nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności 2022-18945-113694

Informacja dot. wyboru oferty świadczenia usługi cateringowej_Nr ogłoszenia 2022-18945-113694

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej_Nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności 2022-18945-114842

Ogłoszenie dot. zamówienia pn. Usługa cateringowa dożywiania dzieci uczęszczających do żłobka oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarnia

Opis przedmiotu zamówienia_zamówiene pn. Usługa cateringowa dożywiania dzieci uczęszczających do Gminnego Żłobka przy PSP w Surowem

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi cateringowej_dożywianie dzieci uczęszczających do Gminnego Żłobka przy PSP w Surowem

Zmiana specyfikacji warunków zamówienia_dożywianie dzieci w Gminnym Żłobku przy PSP w Surowem

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, o której mowa w art. 222 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Usługa cateringowa dzieci uczęszczających do Gminnego Żłobka przy PSP w Surowem

Zarządzenie Nr 1/2023 dyrektora Gminnego Żłobka przy PSP w Surowem z dn. 3 stycznia 2023 r. w sprawie podniesienia opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku przy PSP w Surowem

Zapytanie ofertowe_usługa wykonania ławek korytarzowych/szatniowych_formularz ofertowy

Zarządzenie Nr 2/2023 Dyrektora Gminnego Żłobka przy PSP w Surowem z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie podniesienia opłaty stałej za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku przy PSP w Surowem

Zarządzenie Nr 4/2023 Dyrektora Gminnego Żłobka przy PSP w Surowem z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia Procedur bezpieczeństwa w Gminnym Żłobku przy PSP w Surowem w ramach Standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3

Formularz ofertowy_montaż monitoringu wizyjnego budynku Gminnego Żłobka przy PSP w Surowem

Zarządzenie Nr 6/2023 dyrektora Gminnego Żłobka przy PSP w Surowem z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnym Żłobku przy PSP w Surowem